Extension of the month

Date – pobieranie sformatowanej daty

Formatowanie daty Read this article in English here 🇬🇧 Na listopad – rozszerzenie klasy Date o dodatkową funkcję: toString(withFormat: ) Funkcja powoduje pobranie daty w postaci napisu (String) w odpowienim formacie. extension Date { func convertToString(withFormat format: String) -> String{ let dateFormatter = DateFormatter() dateFormatter.dateFormat = format return dateFormatter.string(from: self) Czytaj więcej…